26 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เตือนรับมือภัยแล้ง ขอทุกพื้นที่วางแผนเก็บกักน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190826103828720
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า สถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 ยังน่าเป็นห่วง ถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ำและการทำเกษตร จึงให้ทุกพื้นที่เก็บกักน้ำให้มากที่สุด ขอความร่วมมือชาวนางดทำนารอบที่ 2 โดยเด็ดขาด วางแผนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการปลูก เปลี่ยนเวลาปลูก หรือเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก เพื่อลดความเสียหายจากภัยแล้งในระยะยาว ซึ่งกรมอุตินิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ ฝนจะหมดกลางเดือนตุลาคม 2562 และฝนจะตกในปริมาณน้อยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะถึงฤดูฝนรอบใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมพิจารณาข้อเสนอของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะใช้งบกลางฉุกเฉิน 15,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อประชาชน มอบหมายให้จังหวัดต่างๆ ไปจัดทำแผนงานโครงการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ “ในขณะนี้พี้นที่จังหวัดแพร่ มีการปลูกข้าวแล้วกว่า 180,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 300,502 ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 170,000 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 18,000 ไร่ และพืชอื่นๆ หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้ง ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้ประกาศพื้นที่ 7 อำเภอ 35 ตำบล 280 หมู่บ้าน แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 5,310,500 ลิตร น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 260,000 ลิตร ปัจจุบันสถานการณ์ได้ยุติแล้ว แต่จะใช้ฐานข้อมูลของ 280 หมู่บ้านในการเฝ้าระวังภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากหมดฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแพร่ ได้ขุดเปิดพื้นที่รับน้ำใต้ทราย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำยก จำนวน 3 จุด คือ สถานที่บ้านปากห้วย ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ สถานีสูบน้ำบ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ สถานีสูบน้ำไซฟ่อน ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น”